Menue-titel-_03_01.gif (637 Byte)

 


ARRANGEMENTER OG PROSJEKTER

Stiftelsen organiserer diskusjons-/dialoggrupper og konferanser som skal bidra til meningsutveksling innen samfunnspolitiske temaer som er viktige for Norge, Tyskland og Østersjøregionen. Arrangementene omfatter blant annet forvaltning av naturressurser, miljøpolitikk, demografisk utvikling og problemstillinger innen økonomi, sosial- og sikkerhetspolitikk.

I tiår har våre naboer i nord med hjelp av grunnleggende reformer videreutviklet og trygget sine "nordiske velferdsstater". De skandinaviske landene er forbilledlige innen områder som utdanningsnivå og like muligheter for alle, økonomisk vekst, miljø, sosiale goder, sosial rettferdighet og likestilling, samt emansipasjon og fødselsrate. Gjennom reformpakker har de på mange måter overvunnet statsgjelden, resesjonen og arbeidsledigheten. De kommer best ut blant OECD-landene ved sammenligning av bærekraft, på PISA-undersøkelsen og på Verdens økonomiske forums rapport om global konkurranseevne.


FORUM BÆREKRAFT I POLITIKK OG SAMFUNN

En av Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsens hovedoppgaver er tilrettelegging av den tysk-nordiske samfunnspolitiske reformdialogen, ikke minst med bakgrunn i den tyske reformdebatten og de reformerfaringene Norge og andre nordiske land har samlet. Under søylen BÆREKRAFT i POLITIKK og SAMFUNN arrangerte stiftelsen workshops mellom sakkyndige politikere, fagforeninger, bedrifter og andre eksperter, som skulle bidra til erfaringsutveksling rundt samfunnsreformer i Tyskland og de norske land. Tyngdepunktet i den forbindelse ligger på temaet "samsvar mellom yrke og familie".

I forbindelse med Willy Brandts 100 årsdag ble det den 11.desember 2013 avholdt en feiring i samarbeid med Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung og byen L übeck. Høytstående representanter som for eksempel den tyske forbundspresidenten Joachim Gauck, den østerrikske forbundspresidenten Heinz Fischer, tidligere norsk utenriksminister Jonas Gahr Støre, regjeringssjef i den tyske delstaten Schleswig-Holstein Torstein Albig m.fl holdt minnetaler for Willy Brandt. Feiringen ble akkompagnert med musikk fra orkesteret og storbandet til musikkgymnaset Johanneum zu L übeck. Filmklipp med Willy Brandt innspilt av kanalen NDR gjorde at Brandt nok en gang kunne opptre gjennom lerretet i L übecker Musik- und Kongresshalle.

Også i Oslo ble Willy Brandts 100 årsdag markert. Den 18.desember 2013 ble det derfor invitert til en mottakelse i Nobels fredssenter. Der minner en ny utstilling om nobelprisvinneren fra 1971, blant annet gjennom et digitalt slideshow med bilder av Willy Brandt. Tyskland ambassadør til Norge, dr. Axel Berg, åpnet utstillingen med et foredrag.

Den 10.juni 2013 ble arrangementet "Montagsclub: Willy Brandt" med professor Einhart Lorenz avholdt me mottoet "Skandinavia" i forbindelse med Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Tilskuerne kunne nyte musikk i "Montagsclub" og følge samtalen om Willy Brandts år i eksil i Norge og Sverige.

Willy Brandt-stiftelsen arrangerte i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Friedrich-Ebert-Stiftung en sammenkomst med integrasjonseksperter fra Norge og Tyskland. I forbindelse med arrangementet "'Skifte gjennom tilnærming' som forebygging mot fremmedfiendtlighet" som foregikk fra 14. til 16.mai 2013, fikk deltakere innblikk i norsk integrasjonspolitikk. Under temaet "Integrasjon av innvandrere – hva kan vi gjøre bedre?" utvekslet deltakerne sine erfaringer om hvordan skoler og bedrifter – i tråd med Willy Brandts motto "skifte gjennom tilnærming" - kan bidra til integrasjon i samfunnet og overvinnelse av fremmedfiendtlighet.

I samarbeid med det tyske utenriksdepartementets Internationaler Club ble Egon Bahrs bok "Das musst du erzählen – Erinnerungen an Willy Brandt" ("Det må du fortelle – minner om Willy Brandt") presentert i Berlin. Egon Bahr, som over tiår var Willy Brandts nærmeste politiske og personlige betrodde, fortalte fra sine ganske personlige minner under bokpresentasjonen. Foredraget ble fulgt med stor entusiasme blant tilhørerne.

I forbindelse med at det var 80 år siden Willy Brandt ankom Norge, ble professor Einhart Lorenz' brosjyre "Willy Brandt i Oslo" presentert i Litteraturhuset i Oslo den 8.april. Arrangementet ble avholdt i samarbeid med forlaget Res Publica, som har stått for den norske oversettelsen av Willy Brandts biografri. I forbindelse med arrangementet fortalte Thorvald Stoltenberg, som i samarbeid med Egon Bahr anses som grunnlegger av Willy Brandt-stiftelsen, om sitt vennskap til Willy Brandt. Blant deltakerne var også Willy Brandts datter, barnebarn og oldebarn.

Den 4. til 6.april 2013 ble det arrangert et ekspertsymposium i samarbeid med Edvard Munch-Haus e.V Warnem ünde og Nordeuropa-instituttet på Humboldt Universit ät Berlin, som hadde tittelen "Høyreekstremisme i Europa. Sivilsamfunnets utfordring med gamle ideologier og nye medier". På dette første symposiet i en rekke med lignende arrangementer med Edvard-Munch-Haus, ble den økende og mer omfattende høyrepopulismen og høyreekstremismen i Europa diskutert mellom representanter og eksperter fra både vitenskap, politikk og media samt andre aktører fra sivilsamfunnet.

Den 16. og 17.februar 2012 arrangerte Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen, i samarbeid med HUMBOLD-VIADRINA School of Governance, en konferanse i Berlin rundt temaet "Partnerskapelig familie som offentlig gode – en utopi?". Etter at Prof. Dr. Gesine Schwan hadde presentert konseptet "partnerskapelig familie som offentlig gode" i hennes innledning, kunne deltakerne ved hjelp av workshops dagen etter jobbe videre med de utfordringene og perspektivene familier basert på partnerskap skaper. I workshopen "Muliggjør vår rettsordning partnerskapelige roller i familier? – en norsk-tysk sammenligning" gikk Tor Skogedal Lindιm, Ph.D ved Stein Rokkan Centre for Social Studies i Bergen, nærmere inn på de landspesifikke situasjonene.

Den 14.april 2011 tok et panel bestående av høytstående representanter fra politikk, økonomi og vitenskap, for seg temaet forenlighet av yrkeskarriere og familie. Paneldebatten om temaet "Forenlighet av familie og yrkeskarriere – en sammenligning mellom Norge og Tyskland" fant sted i lokalene til E.ON AG i Berlin. Blant deltakerne var Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister, og Josef Hecken, statssekretær i det tyske departementet for familie, eldre, kvinner og ungdom.

Under tilstelningens motto "Hurra, vi lever lengre – men hva med arbeid til de eldre? Hva kan vi lære av Norden?" utvekslet arbeidsministrene fra Tyskland, Danmark, Norge, samt en arbeidsmarkedsekspert fra Finland, erfaringer og strategier for hvordan en større del av de over 55 skal holdes i arbeid.

Den 28.januar 2004 arrangerte Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen og Den tysk-nordiske parlamentarikergruppen en tilstelning i det tyske parlamentet, som med kompetente deltakere fra de nordiske landene hadde tittelen "Etter krisen går ting oppover – Hvordan reformerer man i Skandinavia?". Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen fremmer samfunnsrelaterte, vitenskapelige og kulturelle prosjekter, som skal bidra til et bedre samarbeid mellom landene og spesielt dialogen mellom de unge generasjonene.

Allerede i januar 2003 arrangerte Willy-Brandt-stiftelsen i samarbeid med den svenske ambassaden en konferanse om omorganiseringen av sosialstaten i Sverige. Konferansen ble arrangert i Felleshuset til de nordiske ambassadene.

I desember 2002 støttet stiftelsen sammen med Nordisk Råd en konferanse av Det evangeliske akademiet Berlin rundt "Utviklingen av arbeidssamfunnet i nordøst-Europa". I begynnelsen av juli 2002 diskuterte en samtalekrets bestående av blant andre Florian Gerster, president i den tyske Seksjonen for arbeid og tidligere finansministere i Norge og Danmark, Schjøtt-Pedersen og Lykketoft "Aktiviseringsstrategien" for arbeidsmarkedet i Tyskland og Skandinavia.


FORUM BÆREKRAFT INNEN ENERGI OG MILJØ

Innenfor søylen BÆREKRAFT i ENERGI og MILJØ ble det i 2004 og 2006 arrangert arrangementer for samtalekretser rundt temaet "Nordlige områder og energi". Fagrepresentanter fra bedrifter, departementer og forskning delte ideer rundt energiutvinning i de nordlige områder og rundt strategier for å sikre en bærekraftig utnyttelse av energi- og naturressursene. De drøftet også potensielle norsk-tyske energiutviklingssamarbeid. Gjennom disse samtalekretsene, som også er planlagt å fortsette, kunne stiftelsen levere et positivt bidrag til den norsk-tyske energidialogen.

Naturrikdommene i det nordlige Østersjøområdet, og en langsiktig og miljøvennlig utnyttelse av disse, vil stå i sentrum for de kommende arrangementene. Samtalekretsene Bærekraftig miljø- og ressurspolitikk skal fremme dialogen mellom fagfolk fra tyske og skandinaviske selskap, departementer og forskning, om strategier for å ha en bærekraftig sikring av energi- og naturressursene i nord- og Østersjøområdet. Planlagt er diskusjoner rundt spørsmål om langsiktige gass- og oljeforsyninger, samt potensialet for regenerative energityper (vinn/vann/hydrogen) og nye miljøteknologier.

PROSJEKTER OG TILTAK

Stiftelsen støtter bl.a. seminarere, utvekslingsprogram og andre opplegg som styrker kontakten mellom de to land. Det omfatter etableringen av ”Dialoggruppe om bærekraftige reformer” der det vil finne sted meningsutveksling om ulike samfunnstema som er av betydning for Norge og Tyskland, samt for Østersjøregionen. Det kan omfatte spørsmål som ressurs- og miljøtema, demografiske forandringer i samfunnet, økonomiske, sosialpolitiske og sikkerhetspolitiske spørsmål. Det arbeides med planer om et seminar som skal se på tyske sikkerhetsinteresser og Norge, fra klassisk militær sikkerhet under den kalde krigen, til nye typer sikkerhet som omfatter miljø og ressurser, i dag. Planen er å gjennomføre et slikt seminar til Warnemünde sommeren 2002.
     Det legges opp til både faste prosjekter og enkeltprosjekter. Blant de faste prosjektene er utveksling av skoleelever mellom Norge og Tyskland viktig.Tanken er å utvikle det pågående pilotprosjekt mellom en skole i Berlin og en i Oslo til et mer omfattende prosjekt som inkludere skoler i Schleswig-Holstein og i Mecklenburg Vorpommern. Det er også planen å følge opp to-ukers kurset i tysk og tysklandskunnskap for stortingssrepresentanter, som fant sted i Berlin i år 2000, til en fast årlig foreteelse. Det vil bli lagt særlig vekt på prosjekter i delstatene Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern, bl.a. de norske ukene i Mecklenburg-Vorpommern sommeren 2002.
     Det legges også vekt på å etablere kontakt til beslektede prosjekter som skoleprosjektet ”Grieg in der Schule i Nordtyskland, skoleprosjektet i Nordrhein-Westfalen.

Stiftelsen initierte utstillingen "Krigsbarn. Barn av tyske soldater og norske kvinner, 1940-45".  Den ble åpnet av den tyske innenriksminister Otto Schily i nærvær av utenriksminister Torbjørn Jagland i Schöneberg Rådhus i Berlin den 4. juli 2001. Her ble det vist fotografier av norsk-tyske krigsbarn tatt av fotograf Einar Bangsund. I tilknytning til utstillingen ble det organisert et seminar i Schöneberg Rådhus om samme tema.   Seminaret ble åpnet av sosialminister Guri Ingebrigtsen og tidligere minister Egon Bahr.  Det var innlegg fra en rekke forskere, fra krigsbarnorgansisasjonene i Norge og fra personer som har bistått med å lokalisere foreldre etc. til krigsbarn.   Dokumentasjon fra seminaret kan fås ved henvendelse til stiftelsen.